Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті - Автоматичне регулювання напруги розподільчих електричних мереж з використанням регулюючих пристроїв силових трансформаторів

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020 Автор: НТСЕУ

Зміст статті

Автоматичне регулювання напруги розподільчих електричних мереж з використанням регулюючих пристроїв силових трансформаторів

На сучасному етапі розвитку систем електропостачання важливу роль відіграє питання якості напруги на споживачах електричної енергії. Наявність в розподільчих електричних мережах (РЕМ) потужних електроспоживачів з різкозмінним графіком роботи, а також нелінійних і несиметричних електроспоживачів призводить до зниження якості електричної енергії.

Одним із основних показників якості електричної енергії є усталене відхилення напруги, коефіцієнти несиметрії напруг по зворотній  та нульовій послідовностях. Невідповідність значень цих ПЯЕ діючим нормам призводить до появи додаткових втрат електроенергії, скорочення терміну служби ізоляції електричних машин, трансформаторів, кабелів, і, як наслідок, призводить до виникнення значних збитків практично в усіх галузях промисловості.

Розвиток силової електроніки дозволив створити безконтактні пристрої регулювання напруги під навантаженням (РПН), у яких для комутації струмових кіл використовуються напівпровідникові пристрої (тиристори, транзистори, симістори). Дані пристрої мають ряд суттєвих переваг над механічними РПН, таких як: висока швидкодія, краща ремонтопридатність та надійність. Крім цього, за рахунок можливості пофазної зміни коефіцієнту трансформації, силовий трансформатор з безконтактним пристроєм РПН може впливати і на рівні несиметрії напруг.

Тому виникає необхідність систем автоматичного управління (САУ) безконтактними пристроями РПН силових трансформаторів з метою одночасного зниження рівнів відхилення та несиметрії напруг у РЕМ є досить актуальною.

Мета: зниження рівнів усталеного відхилення та несиметрії напруг у РЕМ шляхом автоматизації процесу управління регулюючими пристроями силових трансформаторів.

Науково-технічна продукція:

1) спосіб автоматичного регулювання напруги в електричній мережі;

2) макет блоку управління пристроєм РПН силового трансформатора.

Практична значимість результатів полягає у підвищення надійності та економічності роботи розподільних електричних мереж за рахунок одночасного зниження рівнів усталеного відхилення та несиметрії напруги. роботи повітряних ліній розподільних електричних мереж за рахунок своєчасного проведення заходів щодо їх захисту від ожеледно-паморозевих відкладень;

Впровадження: результати наукового дослідження були використані при розв’язанні задачі регулювання напруги розподільчих електричних мереж у ПАТ Кіровоградобленерго.

Публікації: основний зміст дослідження відображено у 14 наукових працях: 9 статтях у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus), 2 патентах України на корисну модель, 3 тезах у збірниках праць науково-технічних конференцій.

Виконавці: Плєшков П. Г., Зінзура В. В.